ΤΟΜΥ ΘΗΒΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Τ.ΟΜ.Υ Θηβών, στελεχώνεται από:

Γενικούς Γιατρούς

Επισκέπτρια Υγείας, όπου πραγματοποιεί δράσεις και προγράμματα αγωγής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, διασύνδεση των ατόμων με τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και την προστασία των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έναντι της άνισης πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Οι ως άνω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται κατ’ οίκον, στην κοινότητα ή στις δημόσιες δομές/μονάδες στις οποίες εργάζεται.

Νοσηλεύτρια, όπου προάγει την υγεία του πληθυσμού, αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδα υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Συμμετέχει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών. Επίσης, παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες ευθύνης του. Τέλος, αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.

Κοινωνικό λειτουργό, όπου συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση συναισθηματικών ή κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, καταστάσεις κλονισμού σωματικής ή ψυχικής υγείας ατόμων, δύσκολες καταστάσεις του περιβάλλοντος που καθιστούν δύσκολο το διαγνωστικό έργο, την εφαρμογή των μέτρων υγείας ή την λειτουργικότητά τους. Μέσω των εξατομικευμένων συνεδριών ασκεί την κοινωνική εργασία σε υποστηρικτικό-συμβουλευτικό-θεραπευτικό επίπεδο και στοχεύει στην συναισθηματική εκφόρτωση του εξυπηρετούμενου και στην κατανόηση και επεξεργασία των συναισθημάτων αυτών. Βοηθάει τους εξυπηρετούμενους στην εξεύρεση τρόπων να αντιμετωπίσουν τη κρίση στην ζωή τους μέσα από την:

  • Ψυχοκοινωνική εκτίμηση
  • Διαγνωστική εκτίμηση και σχεδιασμό στόχων
  • Ενημέρωση και παροχή οδηγιών
  • Συναισθηματική κάλυψη
  • Στηρίζει τους φροντιστές-συνοδούς μέσω της συμβουλευτικής για προαγωγή ή διατήρηση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ τους
  • Συνεργάζεται με την κοινότητα μέσω ενημερωτικών δράσεων ευαισθητοποίησης και πραγματοποιεί παραπομπές