ΤΟΜΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ωράριο λειτουργίας για παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών: 08:00-21:00

Ωράριο λειτουργίας για παροχή Διοικητικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: 07:00-22:00

Οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, διαγιγνώσκουν θέματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά) και εντοπίζουν τις πιθανές αιτίες τους, επιλύουν και χειρίζονται συνήθη προβλήματα υγείας (συνταγογράφηση), συνδιαχειρίζονται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, μεριμνούν για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας, συντείνουν στην ψυχοκοινωνική ευεξία του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού ευθύνης, συμβάλλουν στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας (παρακολούθηση ασθενών), στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, λαμβάνουν, διατηρούν και ανανεώνουν το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και τα καταχωρούν στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), παραπέμπουν σε ιατρούς ειδικοτήτων, μεριμνούν για την παρακολούθηση της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης, πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, και χορηγούν ιατρικές βεβαιώσεις (για αθλητικές δραστηριότητες, έναρξη εργασίας, κ.α.).

Η παιδίατρος, παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων, αντιμετωπίζει ασθένειες και διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά), υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη, υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του, πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες, ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/προβλημάτων συμπεριφοράς, τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας, πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις, και παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων της κοινότητας.

Οι νοσηλευτές προάγουν την υγεία του πληθυσμού, αξιολογούν και παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων, συμμετέχουν ενεργά στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας καθώς και συμβάλλουν στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, διενεργούν εμβολιασμούς/ενέσιμη θεραπεία κατόπιν ιατρικής οδηγίας, σε συνεργασίας με τον ιατρό πραγματοποιούν έλεγχο ζωτικών σημείων (λήψη αρτηριακής πίεσης και σακχάρου τριχοειδικού αίματος) και διενέργεια ηλεκτρογραφημάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας (διενέργεια ενδομυϊκών ενέσεων, χορήγηση σε επείγοντα περιστατικά μασκών αερολυμάτων), συντείνουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εκτιμούν τις ανάγκες, σχεδιάζουν και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και εκπαιδεύουν τους φροντιστές των ασθενών, παρακολουθούν περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.

Η κοινωνική λειτουργός συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών και του τρόπου ζωής για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, εκτιμά, καταγράφει και παρεμβαίνει στους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού ευθύνης, συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, προστασίας υπερηλίκων, αναπήρων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και μεριμνά για περιπτώσεις ληπτών υπηρεσιών που χρήζουν παραπομπής σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Κοινωνικές Δομές και άλλα.

 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κάρλας 47 & Λαζαρίδη, ΤΚ 41336

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.larisa1@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2410236742