Τίτλος: Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems – SHAPES (857159)

Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2019
Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2023
Προϋπολογισμός: 20.944.318,75 €

ANTIKEIMENO:

Το SHAPES είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας τύπου IA (Innovation Action) για το οποίο η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Horizon 2020). Συμμετέχουν 14 Κράτη – Μέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Κύπρος, Γαλλία, Φιλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία), 36 Εταίροι, είναι διάρκειας 48 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ (20.944.318,75€).

Το SHAPES στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Οικοσυστήματος που θα επιτρέπει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμας καινοτόμων, ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη ενός υγιούς και ανεξάρτητου τρόπου ζωής του γηράσκοντος πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μειωμένη λειτουργικότητα ή ικανότητα (μόνιμη ή προσωρινή) λόγω αναπηρίας ή χρόνιων νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το SHAPES θα χτίσει μια διαλειτουργική Πλατφόρμα που θα ενσωματώνει έξυπνες ψηφιακές λύσεις οι οποίες θα συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα και πληροφορίες για την υγεία, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του γηράσκοντος πληθυσμού, θα αναγνωρίζουν τις ανάγκες του και θα του παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, με κύριο άξονα την προστασία των δεδομένων και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης.

Ο ρόλος της 5ης ΥΠΕ στο Έργο είναι να τρέξει – σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πιλοτικά σημεία – τις πιλοτικές δοκιμές των έξυπνων ψηφιακών λύσεων που θα αναπτυχθούν, ώστε να επικυρώσει τις δυνατότητες και τα οφέλη της Πλατφόρμας SHAPES προς τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τους οργανισμούς υγείας. Στο εύρος της χρηματοδότησης που έχει λάβει, θα αποκτήσει σύγχρονα λογισμικά, εξοπλισμό, ειδικές ΙοΤ συσκευές (wearables, health-kits, κ.λπ.), συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και οργάνωση και συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές εκστρατείες δημοσιότητας και ενημέρωσης οργανισμών, επαγγελματιών υγείας και ασθενών.

Το Έργο SHAPES φιλοδοξεί να μετασχηματίσει / βελτιώσει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ