Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη βάσει συμβάντων του υποδόρειου canakinumab χορηγούμενου ανά τριήμηνο για την πρόληψη των επανεμφανιζόμενων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς σε σταθερή κατάσταση μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με αυξημένη C αντιδρώσα πρωτεϊνη υψηλής ευαισθησίας (h…

Περισσότερα...

Φάσης 2 Μελέτη, με απόδειξη της έννοιάς της, για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του MEDI3902 σε Μηχανικά Αεριζόμενους Ασθενείς για την Πρόληψη της Νοσοκομειακής Πνευμονίας που Προκαλείται από Pseudomonas aeruginosa. 

Περισσότερα...

Μία πολυκενρική, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό παράγοντα, παραλλήλων ομάδων βασική εγκριτική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής της μουρεπαβαδίνη σε συνδυασμό με ένα αντιψευδομοναδικό αντιβιωτικό έναντι δύο αντιψευδο…

Περισσότερα...

Μία Τυχαιοποιημένη, Τυφλή ως προς τον Εξεταστή, Δύο Παράλληλων Ομάδων, Πολυκεντρική Κλινική Μελέτη για τη Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και Ανεκτικότητας μεταξύ του Dorzo-Vision® sine οφθαλμικών σταγόνων άνευ συντηρητικού έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Trusopt® άνευ συντηρητικού σε ασθενείς με Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνί…

Περισσότερα...

Μία διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης και αποκατάστασης της ανοσιακής διαταραχής στις σοβαρές λοιμώξεις και στη σήψη: η μελέτη PROVIDE.

Περισσότερα...