ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα της.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Κυριακή Δρογγούδη
Τηλέφωνο: 2413500864
           
         

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της Υ.ΠΕ., τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Υ.ΠΕ..

Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές.