ΣΚΟΠΟΣ

O Σκοπός της 5ης Υ.ΠΕ. είναι:

  • Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ορίζονται οι ακόλουθοι:
    1. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
    2. Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης
    3. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δημόσιου Τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους Τομείς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας
  • Η υποβολή εισηγήσεων, μέτρων και προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας, που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας τους
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων Φορέων, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας