ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανακοίνωση Κινήτρων Επικουρικών Ιατρών στο ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας και το ΠΠΙ Γρανίτσας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγράφων, κατόπιν της υπ’ αριθμ 28/31-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΟΑΩ6Α-74Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θέσπισε κίνητρα για τρεις ιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο ΚΥ ΔΥΤ Φραγκίστας και το ΠΠΙ Γρανίτσας.

Πιο συγκεκριμένα τα κίνητρα αφορούν: α) επίδομα στέγασης έως 200,00€ για διάστημα έως τρία έτη και β) επίδομα σίτισης έως 200,00€ για διάστημα έως τρία έτη.

Οι όροι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τους δικαιούχους αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ 28/31-5-2021(ΑΔΑ: 600ΑΩ6Α-74Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων (Συνημμένο Αρχείο).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2021 ΝΕΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΔΥΤ ΦΡΑΓΚ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ