ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστή/στριας και Αναπληρωτή/τριας Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης για τις Νοσηλευτικές ειδικότητες «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας», «Γεροντολογική Νοσηλευτική» «Παθολογική Νοσηλευτική» και «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/08/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νοσηλευτές/τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) ελλείψη (ΠΕ), που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020 και των σχετικών συμπληρώσεων και αντικαταστάσεων παραγράφων αυτών, με το άρθρο 32 του Ν. 4715/2020 και υπηρετούν στο Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ.Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, οι «Συντονιστές Εκπαιδευτές» και οι «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ., με τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών των ειδικοτήτων α) «Νοσηλευτικής ψυχικής υγείας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» γ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής»  και δ) «Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Παρασκευή 06/08/2021 έως και την Παρασκευή 13/08/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu.nurse@dypethessaly.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο με ΑΔΑ:6ΩΓΑ469Η2Γ-Γ6Σ που επισυνάπτεται καθώς και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
6ΩΓΑ469Η2Γ Γ6Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΤΗΣΗ Εκπαιδευτές Συντονιστές

EΠΙΣΤΡΟΦΗ