ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Βασικές πληροφορίες

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπό της προσβάσιμο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019 για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου). Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον κεντρικό ιστότοπο της 5ης Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ( https://www.dypethessaly.gr/ ).

Κατάσταση συμμόρφωσης

 O παρών ιστότοπος συνάδει πλήρως με τον Ν. 4591/2019. Ο έλεγχος της προσβασιμότητας πραγματοποιήθηκε με διαδικασία αυτοαξιολόγησης από τον ίδιο φορέα και χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο (https://achecker.ca/checker/index.phphttps://search.google.com/test/mobile-friendly, https://wave.webaim.org/)

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την  30 Απριλίου 2020 βάσει των διαδικασιών που περιγράφονται και αναλύονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( https://mhdisef.mindigital.gr/ ).

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόσθετο Free Website Accessibility Widget UserWay (https://UserWay.org) που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας. Το συγκεκριμένο ελεύθερο λογισμικό επιτρέπει στον ιστότοπό μας να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να συμμορφωθεί με το Πρωτόκολλο Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG 2.1, https://www.w3.org/TR/WCAG21/).

Το μενού προσβασιμότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας "κλικ" στο εικονίδιο μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης: 30 Απριλίου 2020

Σημείωση: Η παρούσα δήλωση δύναται να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και μετά από κάθε μεταβολή που επέρχεται στον ιστότοπο.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 7 του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος για ζητήματα προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η απάντηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gr

Αρμόδια Μονάδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για θέματα προσβασιμότητας του παρόντος ισοτόπου:

Διεύθυνση Πληροφορικής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2413500866 – 2413500867

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, είτε υποβάλλοντας αναφορά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.synigoros.gr/?i=submission-system.el.upobolianaforasform, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, είτε με φαξ στα: 2131306800, 2107292129.

Αποποίηση Ευθυνών

Η πρόθεση του οργανισμού  είναι να επιτύχει επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτεί ο νόμος συνεχίζοντας τις προσπάθειες για βελτίωση. Παρά τις προσπάθειες μας ενδέχεται κάποιο από το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου να μην έχει πλήρως προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.